Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

K. Sacid SARIKAYA

Daire Başkanı

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)  15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde ikincil düzenlemeleri yapmak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların bildirimlerini incelemek ve hizmet sağlayıcılara yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

b)  Elektronik imzanın yaygınlaşması ve ilgili pazarda sürdürülebilir rekabetin tesisi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

c)  Elektronik posta haberleşmesinin hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkân sağlayan kayıtlı elektronik posta ile ilgili çalışmalar yapmak.

ç) Elektronik ortamda güvenliğin sağlanabilmesini teminen sektörde haberleşme, şebeke ve veri güvenliğini de kapsayacak çalışmalar yapmak, düzenleme ve denetleme faaliyetleri yürütmek.

d) Gerektiğinde internet alan adları ve protokol adresleri dâhil kritik internet kaynakları ile ilgili hususlarda düzenlemeler yapmak, düzenlemeler doğrultusunda denetim faaliyetleri yürütmek ve bu konularda gerekli diğer çalışmaları yapmak.

e) Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.

f)  İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.

g) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

ğ) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili düzenlemeler yapmak.

h) İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.

ı) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Ana sayfa | Arama | İletişŸim | RSS Akışları | ܜyelik | Site Haritası | English